Guy #1: You ho!
Guy #2: I am nobody's gardening instrument!

–NYU