White boy #1: Hey, do you watch wresting?
White boy #2: No, I’m not that white.

–Columbia University