La­dy fol­low­ing run­ning friend: You’re go­ing the wrong way!
Run­ner: So?! [Con­tin­ues run­ning.]

–Near Side­walk Café