Woman: Two words: biki­ni wax.
Man: No…no!

–80th & York