Teen boy #1: Yo man, I’m gonna join a gang!
Teen boy #2: Ah, ya? What gang?
Teen boy #1: Al­addin Kings.
Teen boy #3: What the fuck kin­da Dis­ney gang is that? Latin Kings, man! Latin Kings!

–A train