Asian teen #1: He failed it.
Asian teen #2: Wait, did he fail fail, or Asian fail?
Asian teen #1: He fail failed – he got like a sixty five.
Asian teen #3: No, that’s an Asian fail.
Asian teen #2: Yeah, he still passed.

–R Train