Girl: Yo, my neighborhood is so ghetto.
Guy: What? It isn’t ghetto. You’ve got a doormat.

–1 train