Asian guy: We ain’t no typical Asian niggas.
Desi guy: Yeah yo, we got black in us.

–Axis men’s room, Flushing

Overheard by: trufo